top of page

Orchard Kung Fu is one of the official Jiulong Baguazhang Wu Guan or Martial Training Halls certified under the auspices of Dr. John Painter, Shigong and the International Jiulong Baguazhang Association (JBA). The JBA is dedicated to keeping Jiulong Baguazhang alive and thriving by transmitting the very best information to students throughout the world.

International Jiulong Baguazhang Association

International Headquarters – The Gompa

Dr. John Painter, Shigong

Alan Marshall, Shifu

Robert Castaldo, Shifu

Arlington, TX

USA

 

If you are interested in any of the Li family Daoqiquan arts, please contact the nearest Instructor. You will be in good hands.

The following is a current list of the only Certified Instructors of Li family Arts. If they are not listed here, they are not certified to teach, operate schools or study groups in the Li family Daoqiquan methods, Nine Dragon Baguazhang (Jiulong Baguazhang) methods, the Li family Ziran (Natural) Xingyiquan, Liu (Willow) Taijiquan styles, Tibetan Coiling Serpent Boxing, or Tibetan Blue Heron Boxing.

Comprehensive Schools
 

1.The Gompa, in Arlington, TX, is today's source of the Daoqiquan arts.

You will find courses in Nine Dragon Baguazhang (Jiulong Baguazhang) methods, Ziran Xingyiquan, Willow-style Taijiquan, Tibetan Coiling Serpent Boxing, Tibetan Blue Heron Boxing, and comprehensive Qigong programs.

Shigong, Dr. John P. Painter
Shifu, Robert Castaldo
Shifu, Alan Marshall

www.thegompa.com
https://www.facebook.com/groups/ninedragonbagua/
https://www.facebook.com/groups/1958389777720284/

 

2.Orchard Kung Fu at the Xin Fu Gompa in Saskatoon, SK, Canada is also a comprehensive training centre for the Li family Daoqiquan arts. Courses are offered in Li Family Kung Fu Basics, Jiulong Baguazhang, Ziran Xingyiquan, Tai Chi for Health, Tibetan Coiling Serpent Boxing, Spring Rain Qigong, Flying Dragon Qigong, Spirit Sword Qigong, Combat Jian, Awakening Dragon Dao Yin, and other topics.

Shifu, Dr. Yancy Orchard

http://www.orchardkungfu.com/ 
https://www.facebook.com/OrchardKungFu/
https://www.facebook.com/groups/207371905967468/

Certified Assistant Instructors (Shizi) leading Jiulong Baguazhang Study Groups:

____________________________
Australia

Sydney, New South Wales
Shizi, Brett Baerg
_____________________________

Canada

Saskatoon, SK
Shifu, Dr. Yancy Orchard 
http://www.orchardkungfu.com/
https://www.facebook.com/OrchardKungFu/
https://www.facebook.com/groups/207371905967468/

 

Grand Falls, NB
Shizi, Daniel Hanscom

 

Hamilton, ON
Shizi, John Trumbell
http://bagua.ca/hamilton/
https://www.facebook.com/hamiltonjiulongbaguazhang/

 

Ottawa, ON
Shizi, Sandy Troster Diaz
http://bagua.ca/ottawa/

 

Toronto, ON
Shizi, Eric Reynolds
Shizi, Dr. Jan Carstoniu
http://bagua.ca/
https://www.facebook.com/torontobagua/

________________________
United Kingdom

London
Shizi, Rey Bowen
http://www.ninedragonbaguazhang.com/london/
https://www.facebook.com/London-Nine-Dragon-Baguazhang-328…/

_____________________
USA

Arlington, TX
Shigong, Dr. John Painter
Shifu, Robert Castaldo
Shifu, Alan Marshall
www.thegompa.com
https://www.facebook.com/groups/ninedragonbagua/
https://www.facebook.com/groups/1958389777720284/

 

Boston, MA
Shizi, Bill Oparowski
http://www.jiulongbaguazhang.com/boston/
https://www.facebook.com/groups/BostonJiulongBaguazhang/

 

Carrollton, TX
Shizi, Jason Ferrer
https://www.facebook.com/NINE-DRAGONS-Kung-Fu-162185013844…/

 

Connecticut
Shizi, Robert Michael
http://tmiarts.com/index.html
https://www.facebook.com/TranquilMountainInternalArts/

 

Florida
Shizi, Charles Pasquariello
https://www.facebook.com/Florida-Jiulong-Baguazhang-496915…/
Provisional Shizi, Huan Ngo

 

Merrimack, NH
Shizi, Bobb Maio
http://www.jiulongbaguazhang.com/nashua/
https://www.facebook.com/granitedagon/

 

Minneapolis, MN
Shizi, Steve Bialon

Oakland, CA
Shizi, Hoy Young
https://www.facebook.com/BayAreaJBZ/

 

Raleigh-Durham, NC
Shizi, Jim Burniche
Shizi, Bronwen Nishikawa
http://www.jiulongbaguazhang.com/raleighdurham/
https://www.facebook.com/ninedragonbaguazhangacademy/

Instructors

Schools & Instructors Around the Worlds

bottom of page